L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2

Štúdie a výpočty

Výpočty skratových pomerov:
 • maximálne skratové prúdy - pre účely dimenzovania elektrických zariadení,
 • minimálne skratové prúdy - pre účely nastavenia ochrán,
 • okamžité priebehy skratových prúdov pre výber vhodných výkonových a generátorových vypínačov.
Výpočty napäťových, prúdových a výkonových pomerov:
 • výpočet dodržania limitov veľkostí napätí a prúdov pri najrôznejších prevádzkových stavoch,
 • výpočet veľkosti strát činného a jalového výkonu,
 • kontrola dodržania maximálneho dovoleného zaťaženia elektrických zariadení,
 • optimalizácia nasadzovania zdrojov, odbočiek transformátorov, topológie a prevádzky sietí.
Výpočty a analýzy prechodných dejov:
 • komplexné výpočty stability sústavy (statická, dynamická, frekvenčná, napäťová),
 • návrh a analýza obranných plánov (frekvenčné odľahčovanie, plán proti šíreniu porúch a pod.),
 • výpočet a analýza tzv. štartu z tmy,
 • návrh nastavenia a verifikácia regulačných prvkov budiacich súprav,
 • verifikácia nastavenia a analýza pôsobenia elektrických ochrán,
 • statické a dynamické výpočty napäťových, prúdových a výkonových pomerov pri rozbehoch veľkých pohonov.
Kvalita elektrickej energie:
 • hodnotenie a návrh zlepšenia kvality elektrickej energie,
 • návrh kompenzačných a filtračných zariadení za účelom zlepšenia kvality napätia, či veľkosti účinníka,
Štúdie pripojiteľnosti:
 • výpočet spätných vplyvov nových zdrojov a odberateľov na sieť,
 • návrh protiopatrení na zníženie spätných vplyvov zdrojov resp. odberateľov.
Výpočty ekonomickej efektívnosti:
 • prenosu elektrickej energie,
 • transformačných staníc,
 • výmeny existujúcich el. zariadení,
  Parametrizácia elektrických ochrán:
 • návrh nastavenia ochrán a ochranných terminálov,
 • návrh filozofie chránenia.
Návrh uzemňovacích sústav a bleskozvodov:
 • výpočet veľkosti dotykových a krokových napätí.

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk