L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2


Referenčné štúdie

Zoznam referenčných štúdií vykonaných v spolupráci s našimi partnermi alebo pre našich partnerov:
 • Posúdenie konštrukčného riešenia vyvedenia statorového vinutia hydrogenerátora HG2 PVE Ružín aplikáciou navrhnutých pružných spojok
 • Výpočet skratov v spoločnosti TEKO a.s.
 • Štúdia minimalizácie vplyvu odstávok vybraných generátorov na plynulosť prevádzky výrobných liniek v spoločnosti Mondi SCP, a.s.
 • Analýza príčin zníženia úrovne strát elektrickej energie v rámci spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Analýza elektrických pomerov v TNS Nové Zámky a Štúrovo a návrh základného technického riešenia FKZ a jeho ekonomické zhodnotenie
 • Návrh kompenzačného zariadenia prevádzky novej karbidovej pece č.3 v spoločnosti Fortischem a.s.
 • Výpočet maximálnych skratových pomerov v CCPP Obajana, Nigeria
 • Výpočet minimálnych skratových pomerov v CCPP Obajana, Nigeria
 • Výpočet zemných poruchových prúdov v CCPP Obajana, Nigeria
 • Stanovenie príčin výpadkov prevádzky generátora v spoločnosti TENERGO Slovensko a.s. - Dunajská Streda,
 • Posúdenie vhodnosti výmeny transformátorov v spoločnosti Slovnaft a.s.
 • Analýza presnosti merania elektrickej energie pomocou nových typov PTN a určenie ich vplyvu na spoľahlivosť prenosu elektrickej energie v podmienkach SEPS a.s.
 • Výpočet minimálnych skratových prúdov v CPP FFBL Pakistan
 • Výpočet dynamickej stability v CPP FFBL Pakistan
 • Výpočet okamžitých hodnôt skratových prúdov pre potreby dimenzovania GCB v CPP FFBL Pakistan
 • Network analysis of connection large Power Generator to grid and proposal appropriate solution to mitigate the possible issues (pre Holcim a.s.)
 • Návrh zálohového napájania dieselgenerátora spoločnosti Sykes Slovakia, s.r.o. po jej plánovanom rozšírení
 • Výpočet minimálnych skratových pomerov v 22 kV rozvodoch ŽSR (uzol Čierna nad Tisou)
 • Odborné posúdenie spínacích javov pri poruche v SSM Strážske
 • Odborné posúdenie vynaložených nákladov na rekonštrukciu MVE
 • Štúdia elektrického prepojenia TEKO1 a TEKO2 pre posúdenie možnosti efektívnejšieho napájania PK4N
 • Grafické rozhrania a matematické moduly softvéru pre výpočet skratových pomerov, ustálených chodov a rozbehov motorov v spoločnosti Duslo Šaľa
 • Grafické rozhrania a matematické moduly softvéru pre výpočet skratových pomerov a ustálených chodov a rozbehov motorov v spoločnosti Continental Matador Rubber
 • Grafické rozhrania a matematické moduly softvéru pre výpočet skratových pomerov a ustálených chodov v spoločnosti Mondi SCP
 • Grafické rozhrania a matematické moduly softvéru pre výpočet skratových pomerov a ustálených chodov a rozbehov motorov v spoločnosti Holcim
 • Grafické rozhrania softvérov pre programy pre analýzu sietí spoločností ČEZ, BVS
 • Meranie kvality elektriny a analýza meraní (napr. SCA, Zvolenská teplárenská a.s., Continental Matador Rubber Púchov, Fortischem Nováky, TNS Zohor, TNS Borša, Mondi SCP a pod.)
 • Matematické výpočty pre programy napr. LSexe (program na analýzu NN sietí, výpočet ustáleného chodu, výpočet skratov, návrh prevádzkových opatrení a optimalizácia prvkov v sieti)
 • Návrh výkonov kompenzačných zariadení (napr. Sochorova valcovňa a.s., Kladno)
 • Návrh uzemňovacích sústav (napr. FFPL Nigeria)
 • Výpočet skratových pomerov v spoločnosti CHEMES
 • Meranie osvetlenia a posúdenie svetelnotechnických podmienok (Letisko Košice, SSM a pod.)
 • Analýza prepojenia elektrických staníc Sobrance – Užhorod 2 vedením prevádzkovaným napätím 110 kV (pre SEPS, a.s.)
 • Regulácia napätia v prenosovej sústave a štart z beznapäťového stavu (pre SEPS, a.s.)
 • Návrh nastavenia SYNCHROTAKTOV v ES (pre SEPS, a.s.)
 • Analýza zvýšenia výkonu prenášaného vn káblami (pre TEKO, a.s.)
 • Revízia a údržba ochrán a automatík (eustream, a.s.)
 • Výmena elektromechanických ochrán za digitálne (eustream, a.s.)
 • Úprava chladenia transformátorov (subdod. - Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Revízie transformátorov (subdod. - Slovenské elektrárne, a.s. - Mochovce)

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk